تعرفه ها

Membership & Bids

فریلنسرها
Freelancer Basic
$0 ماهانه

تعداد پیشنهادات :- 30

تمدید پیشنهاد :- خیر

خرید پیشنهاد اضافه :- خیر

می تواند قادر به مشاهده سایر پیشنهادات باشد :- خیر

می تواند اعضای تیم را اضافه کند :- خیر


عضویت را انتخاب کنید
Freelancer Plus
$10 ماهانه

تعداد پیشنهادات :- 40

تمدید پیشنهاد :- بله

خرید پیشنهاد اضافه :- بله

می تواند قادر به مشاهده سایر پیشنهادات باشد :- بله

می تواند اعضای تیم را اضافه کند :- خیر


عضویت را انتخاب کنید

آژانس ها
Agency Basic
$20 ماهانه

تعداد پیشنهادات :- 50

تمدید پیشنهاد :- بله

خرید پیشنهاد اضافه :- بله

می تواند قادر به مشاهده سایر پیشنهادات باشد :- بله

می تواند اعضای تیم را اضافه کند :- خیر


عضویت را انتخاب کنید
Agency Plus
$30 ماهانه

تعداد پیشنهادات :- 60

تمدید پیشنهاد :- بله

خرید پیشنهاد اضافه :- بله

می تواند قادر به مشاهده سایر پیشنهادات باشد :- بله

می تواند اعضای تیم را اضافه کند :- بله


عضویت را انتخاب کنید