تعرفه

تعرفه عضویت و ارسال پیشنهاد

عضویت فریلنسر ها
معمولی
ریال5000 ماهانه

تعداد پیشنهادات :- 30

امکان خرید پیشنهادات اضافی :- خیر

امکان مشاهده پیشنهادات دیگران :- خیر

امکان افزودن اعضا تیم :- خیر


انتخاب عضویت
ویژه
ریال10000 ماهانه

تعداد پیشنهادات :- 60

امکان خرید پیشنهادات اضافی :- بله

امکان مشاهده پیشنهادات دیگران :- بله

امکان افزودن اعضا تیم :- خیر


انتخاب عضویت

عضویت تیم ها
معمولی
ریال10000 ماهانه

تعداد پیشنهادات :- 30

امکان خرید پیشنهادات اضافی :- بله

امکان مشاهده پیشنهادات دیگران :- بله

امکان افزودن اعضا تیم :- خیر


انتخاب عضویت
ویژه
ریال30000 ماهانه

تعداد پیشنهادات :- 60

امکان خرید پیشنهادات اضافی :- بله

امکان مشاهده پیشنهادات دیگران :- بله

امکان افزودن اعضا تیم :- بله


انتخاب عضویت