تعرفه

Membership & Bids

فریلنسر ها
??????
ریال0 per month

تعداد پیشنهادات :- 0

Rollover پیشنهادات :- No

امکان خرید پیشنهادات اضافی :- No

امکان مشاهده پیشنهادات دیگران :- No

امکان افزودن اعضا تیم :- No


انتخاب عضویت
????
ریال50000 per month

تعداد پیشنهادات :- 40

Rollover پیشنهادات :- Yes

امکان خرید پیشنهادات اضافی :- Yes

امکان مشاهده پیشنهادات دیگران :- Yes

امکان افزودن اعضا تیم :- No


انتخاب عضویت

Agencies
Agency Basic
ریال20 per month

تعداد پیشنهادات :- 50

Rollover پیشنهادات :- Yes

امکان خرید پیشنهادات اضافی :- Yes

امکان مشاهده پیشنهادات دیگران :- Yes

امکان افزودن اعضا تیم :- No


انتخاب عضویت
Agency Plus
ریال30 per month

تعداد پیشنهادات :- 60

Rollover پیشنهادات :- Yes

امکان خرید پیشنهادات اضافی :- Yes

امکان مشاهده پیشنهادات دیگران :- Yes

امکان افزودن اعضا تیم :- Yes


انتخاب عضویت